Jump to content

Moto Zajednica

ZA SVE KOJI KUPUJU KACIGU

Recommended Posts

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

evo posto dosta dosta ljudi otvara teme o kupnji kaciga, a pritom ne koristi search opcije malo da pomognem, a izvinjavam se ako je bilo stagod slicno pa da pocnemo

 

Kupili ste motor ili to planirate? Prvo što treba da uradite je da kupite kacigu, i to ne bilo kakvu. Veæina vozaèa kupuje kineske "noše" za 1500 dinara kako bi sebi sa vrata skinuli policiju. Nažalost, sa motorcikla se pada pre ili kasnije. Tom prilikom bolje bi vam bilo da imate što je moguæe bolju zaštitu. Odgovor na veliko pitanje, kako izabrati pravu kacigu, se nalazi u nastavku teksta.

 

Kome je namenjen ovaj tekst? Možemo sa sigurnošæu da tvrdimo da tekst nije namenjen za one koji misle da je kaciga štitnik za lakat, onima koji voze motorcikl kao da su u tenku - njima ne može da pomogne ni odelo od titanijuma, onima koji misle da je najbolja zaštita na motorciklu majica na bratele ili tzv. "siledžijka". Dakle, ako "obazrivo" prolazite motorciklom kroz crveno svetlo ili ste u nekoj od gore pomenutih kategorija, nemojte gubiti vreme. Bolje kupite Maxim ili Mens Health - biæe vam zanimljivije.

 

Kako bi smo spreèili nesporazume, odmah da kažemo da u ovom tekstu neæete naæi niti jedan konkretan modela kaciga. Cilj ovog teksta je da pokaže koje su razlike izmeðu razlièitih tipova kaciga i kako izabrati onu koja vama najviše odgovara. Ukoliko vam neko kaže da postoji „najbolja kaciga“ i kaže konkretan model, sa velikom dozom sigurnosti možete da zakljuèite da vašeg sagovornika ubuduæe ne treba shvatati ozbiljno.

 

Ukoliko bi smo trebali da sažmemo kompletan tekst u jednu reèenicu, ona bi glasila ovako: "Pre kupovine, isprobajte što je moguæe više modela kaciga, razlièitih cenovnih razreda i razlièitih proizvoðaèa."

 

Kaciga je veoma važan deo zaštitne opreme svakog vozaèa motora ili skutera. Osnovna namena kacige je da zaštiti glavu vozaèa prilikom udarca, dok su sekundarne namene sledeæe:

Spreèava udarce insekata

Spreèava insekte da ujedu vozaèa

 

Omoguæava lakšu vožnju po kiši

 

Omoguæava lakše održavanje telesne temperature vozaèa tokom hladnih perioda

 

Spreèava pojavljvanje opekotina prilikom sunèanih i toplih perioda

 

Štiti oèi i lice vozaèa od prašine i jakog vetra prilikom vožnje.

Po stranim èasopisima se može, s vremena na vreme, pronaæi iscrpan test nekoliko (ili više) kaciga u kojima se testiraju razni parametri i ono što æete èesto videti kao zakljuèak je da konkretan model pruža najveæu zaštitu od od udarca (model iz 2005. Schuberth S1 proseèno izdržava sile od 161G!, a kaciga košta 700$ u Americi – ukoliko bi ste je i našli, kod nas bi skoro sigurno koštala preko 1000EUR). Kao što se vidi iz navedenog primera, najsnažnije kacige su obièno iz najvišeg cenovnog razreda. Da li je neophodno kupiti baš najskuplju kacigu?

 

Jeste ukoliko to možete sebi da priuštite. Meðutim, poenta je da je moguæe imati i pristupaènu kacigu (konkretan model iz istog testa je Z1R ZRP-1 kaciga (84$) je mogla da podnese 90% sile koju podnosi gorepomenuta S1 kaciga sa 10x veæom cenom. Na domaæem tržištu (i evropskom) možete pogledati popularne modele: AGV Ti-tech sa cenom od oko 550€, SHOEI XR-1000 (oko 500€) i od jeftinijih HJC FG-14 i KBC VR2, koje ne možete naæi na domaæem tržištu, ali su dostupne u Nemaèkoj, Italiji, Austriji po ceni oko 250€.

 

 

 

I da podvuèemo, NOVA kaciga iz nižeg cenovnog razreda je UVEK bolja od polovne kacige, makar nju nosio Kenny Roberts ili Travis Pastrana.

 

Zakoni i standardi

 

Naš zakon o saobraæaju zahteva nošenje kaciga na svim tipovima motorcikala, a isti tretman imaju i vozaèi u kategoriji ispod 50ccm. Veliki broj zemalja ima posebne standarde koje proizvoðaèi kaciga moraju da zadovolje da bi njihovi proizvodi mogli da se koriste u saobraæaju.

 

Standardi podrazumevaju udarac kacigom brzinom 4 do 7m/s (15 – 25km/èas) što je naizgled veoma mala otpornost ako se uzme u obzir da proseèan vozaè motorcikla ima brzinu kretanja od oko 70 – 100 km/èas. Ono što se ne vidi na prvi pogled, je èinjenica da konaèna brzina udarca kacige je znaèajno manja od same brzine kretanja motora. Pored brzine kretanja, drugi veoma važan faktor je tip i izgled prepreke o koju kaciga (a i glava motorcikliste) udara. Ukoliko je prepreka paralelno postavljena u odnosu na kretanje motorcikliste – na primer asfaltni put, samo mali deo sile udara æe biti prenet na kacigu. Nasuprot tome, drvo, koje je vertikalno postavljeno u odnosu na putanju motorcikliste æe prouzrokovati maksimalno prenošenje zaustavne sile na kacigu. Prilikom udarca u automobil, vrata se mogu ulubiti od 7,5 do 10 cm prilikom udarca kacige u njih što znaèi da su vrata absorbovala veæu kolièinu sile nego kaciga i telo motorcikliste.

 

 

 

Ove konkretne situacije samo pokazuju da u zavisnosti od tipa udarca, brzina može znaèajno varirati, a da efekti budu isti. Direktan udarac kacige o èelièni nakovanj pri 18km/è je ekvivalentan direktnom udarcu kacige o vrata ili staklo automobila pri 100kmè.

 

Ne treba zaboraviti da ljudsko telo i pored maksimalne zaštite može izdržati samo odreðenu kolièinu zaustavne sile, tako da i pored kaciga kada sednete na motor, setite se da niste napravljeni od metala (iako to tako možda i izgleda). Blaži padovi i udarci su baš ti sluèajevi kada zaštitna oprema pokazuje svoj potencijal i kada efekti njenih zaštitnih sposobnosti i to su ujedno i uslovi na koje proizvoðaèi imaju u vidu.

 

Tipovi kaciga

 

1. Full face – kaciga u pravom smislu reèi, pokriva kompletnu glavu vozaèa

 

 

Ovaj tip kaciga pokriva kompletnu glavu vozaèa. Providni ili zatamnjeni pokretni poklopac pokriva pojas od oèiju do ispod nosa vozaèa. Veæi broj ovih kaciga poseduje i ventilacione proreze koji omoguæavaju bolji dovod vazduha do disajnih organa. Ono što odlikuje ovaj tip kaciga je visok stepen zaštite kao pozitivna osobina i visoka temperatura, oseæaj izolovanosti i prigušenje zvuènih signala kao negativne osobine. Full face kacige namenjene Off-Road vozaèima èesto nemaju stakleni poklopac ili vizir kako bi se omoguæilo stavljanje zaštitnih naoèara.

 

Modularne kacige su, praktièno, podvarijanta full face kaciga. One poseduju pokretni deo (deo za bradu vozaèa) kacige koji se može podiæi poput vizira na klasiènim full face kacigama. Ovakve kacige imaju tu pogodnost da vozaè motorcikla može jesti ili piti bez skidanja kacige.

 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

2. Otvorene kacige ( ili “džetovka”)

 

Ovaj tip kaciga pokriva zadnji deo glave, ali nema zaštitu brade. Vizir nije pokretan, ali se može skinuti. Proizvoðaèi nude širok spektar razlièitih vizira koji se po želji mogu lako prièvrstiti na ovaj tip kaciga. Ovaj tip kaciga nudi veoma malo zaštite lica vozaèa, a vizir omoguæava samo malu zaštitu i najèešæe se koristi zatamnjeno staklo kako bi se oèi zaštitile od svetala drugih vozila ili sunca. Vetar, prašina i insekti æe kod ovakvog tipa kaciga predstavljati veliki problem vozaèima motorcikala, pa vozaèi koji koriste ovakve kacige èesto nose i naoèare kao dodatnu zaštitu.

 

. Polukaciga (iliti “noša”)

 

Izgleda isto kao otvorena kaciga sa prednje strane, dok je sa zadnje strane skraæena. Ovakva kaciga pruža minimalnu zaštitu dozvoljenu zakonom i poput otvorene kacige, potrebno je koristiti naoèare kako bi se zaštita sa prednje strane dovela do zadovoljavajuæeg nivoa. Ovaj tip kaciga je sklon pomeranju i spadanju sa glave prilikom udesa.

 

Ovakve modele, ukoliko je moguæe izbegavati zbog minimalne zaštite koju pružaju (praktièno nepostojeæa zaštita lica, znaèi da pogodak malog kamenèiæa pri brzini od 60-70 kmè u lice, moze da bude veoma bolan, a i voda iz barica kojom vas zaprskaju automobili nije nimalo ukusna).

Ovaj tip kaciga je tehnološki i sigurnosno prevaziðen, ali je i dalje veoma popularan kod harley vozaca, i tipiènih, pravo iz stereotipa, motoraša na tzv. èoper-ima zbog minimalnog remeæenja "stila".

 

 

Svi ovi tipovi kaciga se prièvršæuju pomoæu trake ispod brade kako bi kacige bile efikasne.

 

4. Off road kacige

 

Konstrukcija

 

Moderne kacige se prave od plastike, a èesto se ta plastika ojaèava kevlarom ili karbonskim vlakinima. Unutrašnjost kacige se obièno popunjava sunðerom i tekstilom kako bi poveæali udobnost i zaštitu vozaèa. Kacige za vozaèe motorcikala se tako projektuju da u sluèaju udarca pucaju i time rasipaju energiju kako bi glava vozaèa pretrpela što manje ošteæenja. Usled takvog naèina konstrukcije, kacige su posle prvog udarca praktièno neupotrebljive. Udarac ne mora, neophodno, biti uzrokovan padom veæ se kaciga može i ispustiti ili udariti neohotice o neki èvrst predmet. Udarac možda neæe ostaviti vidljivo ošteæenje, ali æe integritet kacige biti narušen i ona više neæe biti u moguænosti da pruži adekvatnu zaštitu vozaèu. Da bi ste bili potpuno sigurni, kacige bi trebalo menjati nakon bilo kakvog ozbiljnijeg udarca ili posle 3-5 godina, iako nije bilo nekog znaèajnog udarca. Razlog je jednostavan, sve komponente (materijali i lepak) kacige stare i gube svoje karakteristike.

 

Funkcionalnost

 

Klasiène kacige imaju dve osnovne zaštitne komponente: tanak i èvrst spoljni zaštitni sloj koji se obièno pravi od fiberglasa, kevlara ili plastike (ABS - acrylonitrile butadiene styrene). Spoljni omotaè treba da spreèi prodor špicastih objekata unutar kacige i da obezbedi strukturnu snagu kacigi kako se unutrašnji sloj ne bi raspao pri kontaktu sa abrazivnom površinom (najèešæe asfaltom). Unutrašnji sloj saèinjen od posebne pene ili livenog stiropora ima zadatak da uspori kretanje kacige pri udarcu i time smanji zaustavnu silu koja deluje na kacigu (i samim tim glavu vozaèa).

 

Da bi se bolje shvatio princip na kome funkcioniše kaciga, potrebno je shvatiti mehanizam nanošenja povrede glave. Uvreženo mišljenje da kaciga štiti lobanju od pucanja je potpuno pogrešna. Frakture lobanje su u najveæem broju sluèajeva neškodljive po život, sem ukoliko je fraktura takva da lobanja posle frakture pritiska i ošteæuje mozak. Ono što je najopasnije su povrede mozga (autor zna i neke vozaèe koji tvrde da im taj organ nije ni potreban, ali ne treba mešati mozak koji se ne koristi sa povreðenim mozgom). Povrede mozga najèešæe rezultuju smræu, trajnim ošteæenjima, promenama liènosti, a samo neurološko tkivo ne poseduje moæ zarastanja poput onog koje poseduju ljudske kosti. Dakle, osnovni cilj kacige je da spreèi traume, odnosno, povrede mozga, dok se povrede lica i lobanje tretiraju kao sekundardni i manje znaèajan cilj kacige.

Najèešæi tip povrede glave prilikom udesa sa motorciklima je tzv. Zatvorena povreda glave. Takav tip povrede znaèi da je lobanja netaknuta i da nema vidljivih spoljašnjih povreda, dok je unutrašnjost, tj. mozak, ošteæena. Ovakve povrede su rezultat silovitih usporenja usled èega mozak nastavlja kretanje unutar lobanje i praktièno udara u lobanju što prouzorkuje ošteæenja i kidanje krvnih sudova unutar mozga.

 

Dakle, postava kacige mora da bude mekana i debela kako bi pružila moguænost lobanji unutar kacige da se što blaže zaustavi. Nažalost, praktièni razlozi limitiraju debljinu postave i ona veoma vrzo gubi smisao ukoliko je deblja od 2,5 ili 5cm, Iz maksimalno moguæe debljine postave može se prilièno taèno izraèunati koliko postava mora biti mekana. Ukoliko je previše mekana, lobanja æe udariti u tvrdi deo kacige sa minimalno usporenja što æe skoro sigurno rezultovati ošteæenjem lobanje i moždanog tkiva. Idealna postava mora biti onoliko tvrda da linearno i nežno zaustavi kretanje lobanje. A koliko je ta idealna tvrdoæa? Kao i obièno, odgovor na ovakva pitanja je – zavisi. Tvrdoæe zavisi od jaèine (i brzine) udarca i taj podatak nije poznat projektantima kaciga, pa onda projektanti na osnovu statistièkih podataka o udesima motorciklista, kao i na osnovu tipa kacige odreðuju taj parametar. Naravno, i tu postoje dodatni faktori koji se moraju uzeti u obzir. Ukoliko na kacigu deluju slabije sile od onih za koje je predviðena, lobanja neæe imati dovoljno energije (kinetièke) da sabije svu postavu pa æe lobanja biti oštrije ukoèena od strane tvrde postave. Sa druge strame, ukoliko je sila veæa od predviðene, lobanja æe imati daleko više energije i postava neæe uspeti na vreme da uspori lobanju koja æe nakon toga naglo da se zaustavi udarcem u unutrašnji deo tvrdog sloja kacige. Dakle, kacige imaju veoma uzak opseg u kome deluju sa 100% efikasnosti, ali je to i dalje daleko veæi stepen zaštite nego vožnja motora bez kacige.

 

Kao što smo veæ naveli, veæina konstruktora predviða udarac kacigom pri brzinama 5-7 m/s (odnosno 18 – 25 kmè).

 

Oblik glave i udobnost kacige

 

Iako ljudske glave mogu imati neogranièeni spektar oblika i velièina, za sada nije moguæe naruèiti potpuno prilagožen oblik kacige za konkretnog vozaèa - bar ne za sada. Dakle, osuðeni ste na ono što lokalni prodavci imaju u ponudi. A to u Srbiji znaèi veoma oskudan izbor. Prema mišljenju nekoliko razlièith èasopisa, gruba podela oblika lobanje sadrži pet grupa. Naravno, potrebno je da znate kojoj grupi vi (i vaša glava, naravno) pripadate, kako bi mogli da odaberete odreðenu grupu kaciga, koje æe vam najviše odgovarati.

 

 

Još jedan problem je to što æe, svaki proizvoðaè drugaèije tumaèiti i konstruisati kacige po neku grupu. Olakšica je to što veliki broj kaciga možete dodatno prilagoditi dodatnim slojevima postave, koja se fabrièki isporuèuju radi što boljeg prilagoðavanja unutrašnjosti kacige obliku vaše glave. Nažalost, kao i obièno, prodaju novih modela najviše pospešuju atraktivni dizajni, imena poznatih vozaèa koji nose taj tip kacige, pa nije èudo što su proizvoðaèima kriterijumi poput udobnosti, oblika i nivoa zvuène zaštite na dnu liste - iz datog primera vidi se da su ti kriterijumi i mnogim vozaèima na istom mestu.

 

Ne postoji poseban sistem obeležavanja kaciga za posebne tipove glava iz veoma prostog razloga. Iako proizvoðaèi žele da izaðu u susret vozaèima, pravno oni žele da se u potpunosti ograde od situacija gde bi javno propisivali odreðen tip kacige za odreðen tip glave i time spreèili eventualne sudske sporove. Zvanièno, proizvoðaèi tvrde da su kacige univerzalog oblika i da pružaju zaštitu svakom obliku glave podjednako. U kategoriji jeftinijih kaciga, nije retkost da proizvoðaèi i isporuèuju samo univerzalni oblik, kako bi omoguæili što je moguæe nižu prodajnu cenu (a i maksimizovali svoj profit proizvodnjom u veæim serijama). Opet, sve to zavisi od modela i proizvoðaèa - èime se vraæamo na prvi i jedini postulat ovog teksta: "Probajte što je više moguæe kaciga pre kupovine".

 

Arai je jedini proizvoðaè kaciga u ovom trenutku, koji pokušava da uèvrsti svoju poziciju na tržištu kaciga uz pomoæ kaciga prilagoðenih razlièitim oblicima glave. Svakako da je pitanje vremena kada æe i ostali proizvoðaèi prihvatiti ovaj trend. Kod Arai kaciga je nacrtan oblik glave kome ova kaciga odgovara na etiketama unutar

 

Evo i glavnih pet grupa oblika glave:

Okrugle - Potpuno ili skoro okrugle glave

Ovalne - Ovalne, ili dugaèke ovalne, što je najèešæi oblik glava u SAD

Pljosnate - Glave koje su najšire u predelu jagodica

Jajaste - Široke pri vrhu i uske na dnu glave

Kontra jajaste - Uske pri vrhu i široke na dnu glave

 

 

Primera radi, novinari sajta webBikeWorld tvrde da najbolji izbor za vozaèe sa okruglim glavama predstavlja kaciga OGK FF-4 Aeroblade Helmet, dok npr, Shoei X-11 bi trebalo da najbolje odgovara vozaèima sa ovalnim glavama.

 

Ventilacija

 

Ranije, motorciklisti nisu imali problem sa ventilacijom i tokom vazduha - sve kacige su bile otvorene. Bell kompanija tvrdi da je upravo ona proizvela prvu "full face" kacigu 1966. godine, a prve "full face" kacige su poèele da se pojavljuju u znaèajnim kolièinama u prodavnicama i glavama motorciklista tokom 1970-tih. Prve kacige su bile veoma teške i nalikovale su na opremu koju koriste ronioci, a ne na današnje kacige. Ventilacija? Naravno, skinite kacigu i biæete provetreni...

 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

Ventilacioni otvori na aktuelnoj generaciji kaciga su razlièitih velièina i oblika, a tok vazduha kroz unutrašnjost kacige je postao jedan od bitnih faktora udobnosti kacige. Standardi za oblike ventilacionih otvora nisu uspostavljeni kao što ni jedan sistem ventilacije nije dokazano bolji od ostalih. Najèešæa realizacija ventailacionih otvora su otvori na predelu kacige kod brade, dok su "izduvni" ventilacioni otvori na zadnjem delu kacige. Ventilacione sposobnosti kacige su još jedan faktor koji se iskljuèivo može proveriti tokom vožnje, a ne u radnji. Broj otvora ili njihov dizajn ne mogu dati nikakav nagoveštaj koliko je efikasan sistem za ventilaciju pa je i ovog puta preporuka da insistirate na moguænosti probnog perioda ili bar test vožnje sa kacigom. Važni detalji su koliko je jednostavno otvoriti ili zatvoriti ventilacione mehanizme, da li je to moguæe uraditi sa rukavicama i da li poklopci ventialacionih otvora funkcionišu pravilno tj. da li blokiraju dovod svežeg vazduha.

 

 

Vidljivost

 

Postoji urbana legenta koju uglavnom potenciraju grupe koje se bore protiv zakona o obaveznom nošenju kaciga, kako one umanjuju polje perifernog vida vozaèa. Istina je da svaka kaciga koja ometa polje vida vrlo brzo bude izbaèena iz prodaje. Vidljivost kacige je veoma jednostavno proveriti prilikom probanja kacige. Neki modeli kaciga imaju veæi vizor, što je posebno pogodno za vozaèe sportskih motorcikala, èiji je prirodan položaj sa spuštenom kacigom pa je veæi vizor naèin da i u skoro ležeæem položaju i dalje imaju dobru vidljivost. Dakle, ukoliko planirate neki super sport (ili iz milošte "R") obratite pažnju na velièinu vizora kacige.

 

 

Unutrašnja postava kacige

 

 

Dizajn postave može koristiti razlièite dizajne, materijale i oblike. Kako je postava u direktnom kontaktu sa glavom motorcikliste, veoma je znaèajno da vam ona u potpunosti odgovara. Sve postave su tokom inicijalnog kontakta veoma udobne, ali ukoliko to nije sluèaj - to je siguran znak da æe sa tom kacigom biti još više problema u buduæe. Veoma je znaèajno da ne postoje "taèke pritiska", a pogotovu na jagodicama, slepooènicama i obrazima.

 

Preporuèljivo je koristiti i potkape koje se izraðuju od svile ili pamuka (izbegavati bilo šta izraðeno od sintetike). Potkapa æe obezbediti da postava ostane èista (ne upija znoj), a istovremeno poveæava udobnost pogotovu tokom dužih putovanja ili tokom zimskih perioda.

 

 

Boja

 

Boja ili grafièko rešenje kacige su potpuno indvidualni izbor, meðutim treba zapamtiti da je za motorcikliste jako važno da budu upadljivi u saobraæaju. Kaciga ja najviša taèka, pa je uputno da ona bude ofarbana nekom svetlom i upadljivom bojom. Svetle i upadljive boje æe obezbediti da motorciklista bude daleko ranije uoèen. Nažalost, moderne boje za veæinu vozaèa su crne, sive ili zelene što je u potpunoj suprotnosti sa realnom potrebom za uoèljivošæu. Preporuka je da zaobiðete tamne boje, a da ukoliko baš želite da slažete boje, da to ne radite kada ste na motorciklu. U kafiæu i ovako morate skinuti kacigu, pa niko neæe primetiti da vam kaciga nije u bojama koje preporuèuje Verica Rakoèeviæ za predstojeæu sezonu.

 

Zaštita od buke

 

 

Buka unutar kacige je tema koja zaslužuje mnogo više pažnje nego što bi se to na prvi pogled moglo pretpostaviti. Postoje èitave studije koje govore o kolièini buke kojoj bi vozaè motorcikla trebao da bude izložen. Proseène moderne kacige, kao što smo veæ rekli, poseduju ventilacione otvore koji omoguæavaju protok svežeg vazduha. Efikasniji modeli propuštaju i do 15 litara vazduha za minut pri brzini od 120kmè. Ovakav podatak je veoma dobar, meðutim u kombinaciji sa nedgovarajuæim prednjim staklom motorcikla, ventilacioni otvori mogu biti izvor velike buke. Pri, gore spomenutih, 120kmè buka može dostiæi i 109 db(A) (veoma glasno) pa je preporuèljivo u takvim situacijama nositi èepove za uši, koji æe vam omoguæiti daleko prijatniju vožnju, a posebno na dužim putovanjima.

 

Vizori

 

Vizori ili viziri se trebaju menjati svake dve godine ili kada ih izgrebete. Ogrebotine vizora ne moraju neophodno biti rezultat nebrige prema kacigi, veæ se one pojavljuju usled strujanja prašine prilikom vožnje. Dakle, još jedan faktor koji trebate uzeti u obzir: da li je za željeni tip kacige moguæe nabaviti rezervne delove i koliko je lako zameniti vizor. Vizore treba redovno premazivati sredstvom koje spreèava magljenje. Voziti po pljusku je dovoljno nezgodno i poslednje što vam je potrebno je da vizor poène da magli.

 

Neke kacige dolaze sa posebnim difuzorima za nos, koji usmeravaju izdahnuti vazduh ka dnu kacige, umesto na vizor nego na dole pa tim pomažu manjem magljenju, Jako korisno za kišni period.

Ukoliko je sredstvo protiv magljenja u spreju, nemojte direktno sprejom nanositi teènost na vizor veæ to radite na èistu krpu kojom æete teènost naneti na vizor. Razlog je jednostavan, gas koji omouæava funkcionisanje spreja (obièno butan) može biti agresivan po neke od zaštitnih slojeva na vizoru.

 

Briga o kacigi

 

Nemojte farbati, lepiti nalepnice ili crtati po kacigi, ukoliko taj model kacige nije predviðen za tako nešto. Hemijska jedinjenja u farbi ili lepku mogu oštetiti strukturni integritet zaštitnog sloja kacige. Ukoliko to želite da radite, obratite pažnje na materijal i lepak od kojih je napravljena kaciga i da li tip boje koju planirate da koristite nije štetan po kacigu.

Èuvajte je kao "oèi u glavi". Odlažite je u odgovarajuæu vreæu za kacige. Nemojte je udarati, grebati ili ispuštati zato što je kaciga tako projektovana da se u sluèaju udarca dezintegriše kako maksimalno umanjila delovanje sila na glavu i vrat. Ukoloko vam kaciga ispadne, obavezno je treba odneti da detaljan pregled ili je zameniti.

Držite je van domašaja agresivnih hemikalija. Pod ovime se podrazumevaju brojni hemijski proizvodi namenjeni èišæenju kuæe (a koje æete verovatno naæi u nekom od elemenata ispod sudopere). Èistite kacigu obiènim sapunom i toplom vodom.

Ne ostavljajte je izloženu sunèevoj svetlosti. Ukoliko se postava kacige ovlaži, ostavite je da se prirodno osuši.

Menjajte kacige svkih 2-5 godina u zavisnosti koliko èesto vozite i u kakvim uslovima vozite.

 

Unutrašnja postava kacige æe sa vremenom od znoja postati prljava i neæe imati prijatan miris. Neke kacige imaju moguænost da se jedan tanak sloj postave izvuèe kako bi se lakše oprao, a ova moguænost je veoma znaèajna u zemljama gde su visoke temperature. Ukoliko ne želite da spreèite prljanje kacige, koristite podkape koje nisu skupe i mogu se lako nabaviti (ako ne znate gde bi ste je nabavili, posetite neku od karting staza i tražite da kupite jednu). Ukoliko se postava i isprlja, slobodno toplom vodom i sapunom operite postavu i ostavite je da se osuši prirodno (dakle bez upotrebe fena).

Zakljuèak

 

Detaljno prostudirajte sve dostupne kacige. Uporedite specifikacije, baš kao što ste to i radili pri kupovinimi motora. Ne kupujte kacigu samo na osnovu toga kako izgleda, ko je nosi ili kako se reklamira. Obavezno je isprobajte, a ukoliko je moguæe testirajte je na motorciklu. Nosite zaštitne èepiæe za uši i ne sedajte na motor bez kacige!

 

Važna napomena:

 

Kaciga èuva samo glavu i samo nju spašava od ozbiljnijih povreda. Razmislite o nabavci leðnog oklopa (popularna kornjaèa) ili ako veæ imate jaknu koja ima zaštitu za kièmu kao meru predostrožnosti možete kupiti i štitnik za donji deo ledja.

 

Kako se kupuje i proba kaciga

1. Odredite koja velièina kacige vam odgovara. Proizvoðaèi svim prodavcima obezbeðuju odgovarajuæe šablone pomoæu kojih se lako mogu odrediti dimenzije glave.

 

Primer tabele pomoæu koje se odreðuje odgovarajuæa velièina kacige (Outlaw proizvoðaè).

Velièina Obim Velièina šešira

(ukoliko ga nosite)

 

Small 57 cm - 58 cm

6 3/4 - 6 7/8

Medium 59 cm - 60 cm

7 - 7 1/8

Large 61 cm - 62 cm 7 1/4 - 7 3/8

X-Large 63 cm - 64 cm

7 3/4

XX-Large 65 cm 8

 

 

2. Okrenite kacigu na dole i uhvatite je za kaiševe, a zatim je stavite na glavu.

 

3. Proverite da li kaciga lepo naleže na glavu (nema prostora za prst izmeðu èela i kacige, na primer).

 

 

4. Podesite kaiševe za prièvršæivanje kacige i prièvrstite kacigu. Kaiševi ne smeju pritiskati vrat. Kaiševi i kopæanje se najbolje isprobavaju u rukavicama, koje planirate da koristite za vožnju. Golom rukom mnogo lakse zakopcati i držati kaiševe kacige.

 

5. Drmajte glavom levo-desno, kaciga ne bi smela da bude labava i da ne naleže. Proverite da li se pomera prilikom testa "svlaèenja" (na slici ispod). Malo pritiska na jagotice mora da postoji ako je kaciga nova, a pritisak ne sme da bude nelagodan, tj. da se nakon 10-15 minuta na pojavi glavobolja i ako se posle nekog vremena (30-40 minuta) ne pojavi otok. Na manje nelagodnosti se ne treba obazirati jer ce sama postava da se prilagodi obliku glave. Dobra indikacija za naleganje kacige su i obrve. Kad se full face stavi na glavu i dobro osigura, uhvati se deo ispod brade i pomera gore - dole. Ako obrve prate pomeranje gornje ivice vizira, rastojanje izmedju njih i ivice da bude konstantno, onda kaciga dobro naleže. Ako planirate korišæenje podkape, pri isprobavanju je koristite. Ona nije neophodan deo opreme, èak je i mnogi profiji ne koriste (a iskustvo domaæih vozaèa govori da se postava ne prlja znaèajno više ukoliko ne nosite postavu).

 

 

6. Sedite na motorcikl u položaj u kome ste kada ga vozite. Vrh kacige ne sme da smanjuje vaše vidno polje.

 

7. Boèna vidljivost takoðe ne sme biti umenjena.

 

8. Ukoliko nosite naoèare, probajte i njih dok vam je kaciga na glavi.

 

9. Full-face kacige zahtevaju da imate bar prst razmaka izemeðu kacige i brade.

 

10. Pritisnite kacigu rukom odozgo i proverite da li vam je i dalje udobno.

 

11. Proverite da li kaciga poseduje sve opcije i standarde koje želite. Poželjno je da poseduje DOT ili Snell (amerièke) standarde, ili engleske ACU gold i BSI blue (6658) standarde.

 

12. Držite je na glavi bar 5 minuta. Nakon skidanja pokušajte da osetite da li oseæate nelagodnost na nekom delu glave. Ukoliko je moguæe pogledajte se u ogledalo i pogledajte da li je kaciga ostavila crvene tragove na licu.

 

 

Poznate marke proizvoðaèa kaciga

Klikom na naziv proizvoðaèa, dobiæete moguænost da pogledate njihove sajtove: AGV, Arai, Bell, Dainese, Davida, Gmax, HJC, Nolan, Outlaw, Schuberth, Shark, Shoei, Suomy, THH, Vemar, Z1R.

 

Kakve kacige nose Moto GP vozaèi?

Moto komisije (Dorna, FIM, IRTA, MSMA) su za 2006. godinu donele odluku, a koja važi veæ nekoliko godina unazad, da vozaèi moraju imati pune (full face) kacige i da podležu bar jednom od sledeæih standarda:

 

- Europe ECE 22-04 & ECE 22-05 "P"

- Japan JIS T 8133 : 2000

- USA Snell M 2005

 

 

Literatura:

http://www.webbikeworld.com

http://www.endosruedaspr.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle_helmet

 

 

preuzeto sa http://www.nacionalnaklasa.com/content/view/2648/6/

 

I OBAVEZNO NAKON OVOGA MOZETE VIDJETI TEMU LINKOVI KAKO BI ZNALI GDJE DA KUPITE ZELJENU KACIGU

 

http://bjbikers.com/forum/viewtopic.php?t=3177

 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

wricv_kacigapreseciey4.th.jpg

 

3ltRZ_kacigaudes1dm3.th.jpg

 

404.jpg

 

ima jos mnogo slika al da ne zaglavljujem ljude sa slabijom konekcijom i one kojima je muka citati sve ovo ;)

 

ajd cuvajte glavu !!!!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

bice mi bravo ako iole vidim da se smanjuje broj tem za kupovinu kacige, znacu da ljudi citaju i traze adekvatnu zastitu za pamet ;)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Motorradfahrer, 1733 postova
 • Lokacija: BGD
 • Motocikl: Race Bike in a Tuxedo

Sparco,sine... :shock:

Shta ti bi?

 

Text je fenomenalan! :thumbsup:

Svaka chast isiguran sam da ce svima nama znachiti!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Svrati ponekad, 242 postova
 • Lokacija: uzice
 • Motocikl: Harley big twin
2. Otvorene kacige ( ili “džetovka”)

 

Ovaj tip kaciga pokriva zadnji deo glave' date=' ali nema zaštitu brade. Vizir nije pokretan, ali se može skinuti. Proizvoðaèi nude širok spektar razlièitih vizira koji se po želji mogu lako prièvrstiti na ovaj tip kaciga. Ovaj tip kaciga nudi veoma malo zaštite lica vozaèa, a vizir omoguæava samo malu zaštitu i najèešæe se koristi zatamnjeno staklo kako bi se oèi zaštitile od svetala drugih vozila ili sunca. Vetar, prašina i insekti æe kod ovakvog tipa kaciga predstavljati veliki problem vozaèima motorcikala, pa vozaèi koji koriste ovakve kacige èesto nose i naoèare kao dodatnu zaštitu.

 

 

Malo se ne bih slozio sa ovim jer pravilo koliko para toliko muzike vazi i ovde. Evo je moja kaciga stara jedno dva meseca . Kao vozac choppera sam zadovoljan bas zbog toga sto ima dupli vizir koji mi ide do ispod brade tako da vetar a kamoli musice uopste ne osecam a vozim i do 140km/h. Zvucna izolacija je takode dobra kao mi toplotna udobnost na glavi cista 10, a ne odstupa mnogo od poznatog chopper stila

 

 

404.jpg

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Svrati ponekad, 133 postova
 • Lokacija: Obrenovac

Hvala za trud i ovako fin tekst! Bas ovih dana planiram novu kacigu tako da si mi malo pomogao :D , sto i jeste bio cilj ovog teksta!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • U prolazu, 41 postova
 • Lokacija: a be Nis be...
 • Motocikl: Suzuki Burgman executive 650

Odlican text, pogotovu sam odusevljen kako si opisao strucnu stranu povrede glave i mozga. Apsolutno se slazem sa tobom DA NEMA PRAVILA kada su povrede u pitanju. Nazalost imao sam pacijente koji su vozili minimalnom brzinom i zadobili teske povrede glave i mozga kao i one koji su velikom brzinom zadobili manje povrede.

Svakako da oblik glave- a nakon toga i kacige doprinosi smanjenju sile koja deluje na jedinicu povrsine, zbog ovalnog oblika sila koja deluje se umanjuje na vise tangencijalnih koje imaju slabije dejstvo.

Ali od svega ovoga najbitnije je kretanje mozga unutar lobanje koje nazivamo AKCELERACIONO-DECELERACIONO kretanje. Zbog samog sastava mozga koji nije iste gustine i sadrzaja odredjeni slojevi se krecu brze a drugi sporije sto izaziva CEPANJE slojeva, a na svom putu mozak udara i o kostane neravnine unutar lobanje sto izaziva dodatna ostecenje.

BEZ KACIGE UVEK SU POVREDE GLAVE VEÆE, OPASNIJE I SMRTONOSNIJE U ODNOSU NA STRADALOG SA KACIGOM!

NEMA OPRAVDANJA ZA NE NOŠENJE KACIGE-AKO VAM JE ZIVOT MIO!

Pozdrav svima od dr Alex-e.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

dao sam ja link direktan za to, i napisao da se izvinjavam ako je bilo, al treba jedna ovakva kao sticky da stoji svakom ko oce da kupi, plus josh koji sticky o testu ostale opreme i opet na kraju link ka temi na sajtu, dje su izlistane sve prodavnice ne smeta ovakvog teksta kolko god da znaju ljudi, gava je glava pusti sve ostalo

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Guest babyboy

Dobar tekst, bez obzira sto je vec bilo slicnih tekstova! Treba s vremena na vreme ponavljati da je kaciga vazna da bi se to urezalo u glavu motoristima!

 

Malo off: Kako se borite sa insektima na viziru posle brze voznje na otvorenom putu? Ja maltene stajem u svakom drugom naselju da obrisem vizir od silnih musica i insekata koji se lepe za vizir ko da je premazan lepkom! Jel postoji neka posebna tecnost, krema ili sat vec, neki pronto za ovu namenu??

 

Svaka cast za tekst!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 1249 postova
 • Lokacija: underlittleforest
 • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo

naviknesh se vremenom , ;))) il nabavi bolju zashtitu od vjetra da te kolko tolko zaobidju , imas premze mada ne znam kolko se kod nas mogu nabaiti dje prosto sve klizi sa stakla shta god da proba da se zalijepi , il drzi jelensku krpu u dzepu pa u voznji skidaj ;)))

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Guest Cubric
Malo off: Kako se borite sa insektima na viziru posle brze voznje na otvorenom putu? Ja maltene stajem u svakom drugom naselju da obrisem vizir od silnih musica i insekata koji se lepe za vizir ko da je premazan lepkom! Jel postoji neka posebna tecnost, krema ili sat vec, neki pronto za ovu namenu??

 

Na sajmu u NS-u sam gledao neki IPON-ov sprej koji sluzi za ciscenje kacige od musica, i posle ciscenja kaciga ostaje jako glatka tako da se musice manje lepe, a i lakse se kasnije ciste (lik na standu je demonstrirao kako cisti na jednoj kacigi koja je bila ubijena od musica). Ne mogu samo da se setim imena firme koja drzi IPON program, nije bilo nesto skupo, vredi probati.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • U potrzi za performansama..., 3388 postova
 • Lokacija: Chemnitz / Beograd / Herceg Novi
 • Motocikl: KTM 690 SUPERMOTO ORANGE
Nabavi sam danas sprej u pancevu! Radi! Ima da ga stavim i na far! :P

Jesi kupio bas Ipon? Sta kazes, kakav je?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Aktivni korisnici   0 članova

  • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
 • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja