Jump to content

Moto Zajednica

Najzli

Članovi
 • Broj tema i poruka

  1192
 • Pridružio se

 • Posetio poslednji put

Sve što je postavio član: Najzli

 1. Najzli

  Hrana!

  Dragi fotografisti, Ako neko uspe da uslika hranu tako da onaj što gleda sliku oseti njen ukus... E, svaka mu čast, i plaćam mu ručak po izboru. Ja sam ubacio jednu Aumetničku, ali prilčno ukusnu. najzli
 2. Najzli

  Saveti i iskustva

  Ajmo sada jednu grupnu terapiju. Zatvorimo oèi pokušajmo da se setimo današnje gužve kroz koju smo prošli. Zamislite gomilu automobila koji su menjali trake, naglo koèili, psovali jedni druge. Onda zamislite koliko puta ste pogledali u pešake, pretpostavili šta æe oni da urade, gledali u vaše cajgere, onda znakove na putu. Da nisu one trake na putu klizavija danas nego obièno? Vozaèi sa mobilnim telefonima, koji voze jednom rukom, i Vi koji pokušavate da u njihovo ime razmišljate šta bi mogli da urade. Jako sunce, loše štopaljke one narandžaste lade ispred... Noæna mora? Ok, ajde, otvorite oèi, kome su se oznojili dlanovi, neka ih obriše o butine. Zaista, vožnja po gužvi može da bude veoma naporna za vozaèa motocikla. Zašto? Pa zato što moraš da napregneš sva èula (aj baš na mirisu možeš i da kiksneš...) da bi ispratio sve što je potrebno. I još, posle svega moraš da „obradiš podatke“ da bi pravilno reagovao na sve njih. Ukoliko pogrešiš, ne valja... Motoristi najreðe dobijaju drugu šansu... Ovo su ustvari neka pravila koja sam èitao po raznim sajtovima. Kada se sve sabere, postoji 15, uh, kako bi ih nazvao... Aj da kažemo strategija, koje bi mogle biti od pomoæi u vožnji kroz gužvu. Aj se kladimo da æete provaliti da ste mnoge strategije i sami upotrebljavali.. instiktivno... Gledajte u glavu vozaèa. Gledanjem u pokrete glave vozaèa kroz staklo ili retrovizore je dobar naèin da predvidimo nagla skretanja vozila. Veæina vozaèa ne skreæe dok ne pogleda u tu stranu, pa makar i ne gledao u retrovizor. Verujte svojim retrovizorima (ali nemojte da se kunete u njih) Svakako da su retrovizori sastavni deo normalne i sigurne vožnje, ali pogled preko ramena je ipak prava stvar. (Pa o tome je i Severina pevala, ej, Seve, jebote) Time eliminišeš mrtvi ugao. Beži od pozicije „pored“ u raskrsnicama i iskljuèenjima sa ulica. Iako ovo zvuèi prosto i benigno, po onim statistikama, najveæi broj kolizija se dešava upravo na raskrsnicama i iskljuèenjima sa ulica, zato beži od pozicije izmeðu vozila i ideje da se vozaè setio da je omašio skretanje pa naglim pokretom èisti mrtav ugao, praveæi mrtvog motociklistu. Mazi koènicu i kada ne koèiš Svi znate koliko èesto morate da brzo da reagujete i koliko je to „brzo“. Zato, uvek neka bar jedan prst bude na koènici, a desna noga blizu nožne. Zlu ne trebalo. Budite primeæeni Trudite se da Vas i vozaèi i pešaci primete na ulici. Vozite sa dugim svetlima, ako vozite iza neke dobre cice, a Vi onda spustite svetlo uz opasku “ovo je jedino što mogu da spustim gledajuæi u Vaše lepe usne...” (za bliže informacije obratite se Andreju i Endurcu). Bilo bi dobro kada bi vaša oprema bila u nekim bojama koje se lako primeæuju. Vozite na sredini skale obrtaljke Zašto? Pa zato jer u tim obrtajima imate dovoljno snage da naglo ubrzate, ali i pri puštanju gasa dešava se usporavanje agregatom. Druga stvar je to što se èujete. (Neki se mogu BAŠ èuti, za bliže informacije stati iza Pablovog VTR-a) Saobraæaj usporava? Lagano se skloni u stranu Ovo Vam može pomoæi da lakše furnete ako je potrebno. Takoðe Vas može spasiti da ne imitirate jaguarov znak na nekoj haubi koja je zaboravila da ukoèi. Kada se zaustavite, 95% opasnosti dolazi odpozadi, oèi u retrovizore, ruka na kvaèilo, i u prvu brzinu. Zveraj okolo. Ako stalno zveraš unaokolo i kada nema zgodnih cica pored puta, šanse da se dese iznenaðenja su svedene na minimum. Ako znaš šta se oko tebe dešava, znaæeš i šta možeš da oèekuješ. Ako planiraš da gledaš u to dupe sve dok ti vrat ne kaže da ne može više da se iskrene, onda bolje reši ostavinske papire, da tvoji nemaju problema sa imovinom. Zveraj okolo! Skretanje iz suprotnog smera. Ako nailazite na auto koji se iz suprotnog smera sprema da skrene preko vaše trake, budite sigurni da Vas taj auto primeti. To je samo jedna stvar i ne rešava problem koji bi mogao da se pojavi. Obratite pažnju na to koliko je zakrenuo toèkove, položaj ruku na volanu i ono u šta taj vozaè gleda. (Ako obojica gledate u isto dupe, trudite se da vi prvi skinete pogled) Ako vidite pomeranje, budite spremni da koèite, ubrzavate, skreæete... Pregled podloge. Obratite pažnju na podlogu kojom vozite. Na mestima na koima su èesta zaustavljanja, na sredini trake uglavnom bude masno, slièna stvar je na mestima gde je put talasast. Na autobuskim stajalištima, kao po pravilu, kaplje neko ulje. Pored voznog dela ulice, na krivinama uvek ima prljavštine. Gledajte... Šta da Vam kažem. Vozi u otvorenim prostorima. Upotrebi velièinu motora i promuvaj se do nekog otvorenog prostora u gužvi. Izbegavaj vožnju “u bulji”. Trudi se da ne voziš stalnom brzinom, na taj naèin te vozaèi u koloni primeæuju kao strano telo, a ne kao deo cirkusa. Levi palac neka samo roka. Kada si u gužvi, slobodno se razbacuj migavcima. Malo desni, pa otkaži, malo levi. Na taj naèin æeš privuæi pažnju vozila oko sebe i imaæe u vidu tvoje postojanje. Pominjaæe ti majku, uglavnom u sebi, ali æe ti instiktivno praviti prostora. A kao ti njima ne pominješ familiju ispod kacige? Bolje da se psujete u vožnji, nego da se “poljubite”. Lepo je biti tanak! (Nemoj da je neko ovo zloupotrebio) Velika prednost vozila koja mogu da stanu jednu traku je to što onda imaju “dve” trake u jednoj, pa mogu da idu levo i desno. To nam daje moguænost da vidimo dalje od vozaèa automobila i pre uoèimo prepreke na putu. Više naèina za izbegavanje. Motor je lakši, upravljiviji od kola tako da uvek imamo više naèina za izbegavanje problematiènih situacija. Aj da kažemo da skoro uvek postoji naèin za izbegavanje. Izletanje na trotoar je sigurno bolja varijanta nego pod haubu jugiæa. (Ne raèunajuæi da je na trotoaru èeta ðaka, roðenih u istom danu...) Trudite se da u glavi imate rutu za izbegavanje sranja.. ona se menja u sekundi, ali važno je da postoji... Koristi “štit” Ma ovo ste sigurno radili. Dve trake koje skreæu u levo, ti se montiraš u levlju i èekaš skretanje, puštaš vozilo sa tvoje desne strane da te štiti. Analogno tome i skretanje u desno... Drugo, pošto ne ludujemo po gradu (bar ja ne ludujem) saèekajte trenutak pošto se otvori zeleno, skoro uvek postoji ludak koji vata debelo narandžasto na popreènoj ulici i ide vrlo brzo... Eto to je nešto što sam, ne mogu da kažem preveo, ali ajd, preprièao sa nekih sajtova na internetu. Problemi koje imamo dok se vozimo su problemi koje imaju motoristi svuda u svetu. Svakako moramo da budemo svesni svojih mana da bi mogli da smanjimo broj sranja koja mogu da nam se dese. Ne pobeðuje onaj koji zna u èemu je dobar, veæ onaj koji je svestan gde je loš. Nikada ne dozvolite sebi da pomislite da ste savršeni uèesnik u saobraæaju, nepažljivi æe vrlo brzo da Vam dokažu da niste. Na žalost, to urade na veoma bolan naèin. Aj, bezbedno... najzli
 3. Countersteering, ili na srpskom, kontraskretanje je èest pojam u motociklizmu. Pokušaæu da objasnim šta to zapravo znaèi. Ne postoji bolji žiroskop od èoveka, ne postoji bolja automatska regulacija ravnoteže od (zdravog) èoveka. To je moje mišljenje. Mi imamo toliko senzora, koji sreæom nesvesno deluju, da bi mogli da opišemo èoveka kao gomilu sondi koje šalju signale centralnoj jedinici. Mozgu. Razlikujemo se od robota samo u tome što robot ne bi sa sigurnošæu mogao da radi one proraèune za koje je potrebna pravilna pretpostavka. I robot je daleko skuplji za pravljenje. Mozak èoveka je savršena alatka, a bez alata nema ni zanata. Èesto nismo ni svesni koliko smo izuzetni. Vozila kao što su motori ili bicikle svojom konstrukcijom zahtevaju stalno održavanje ravnoteže. Pošto je za stabilno oslanjanje potrebno minimum tri taèke dodira, motocikl stalno traži tu treæu taèku (æopava, noga na semaforu), a mi uporno održavamo ravnotežu na (najèešæe) dva toèka. Nisam bio neki fizièar u školi, ali su mi vektori išli dolièno. Zašto vektori? Zato što se sile u vožnja bicikla ili motocikla mogu opisivati vektorima. Ukoliko se kreæemo pravolinijski ne postoje (Uslovno reèeno, ustvari su vrlo slabe) boène vektorske sile. Za one koji ne razumeju pojam vektora, opisao bi ih kao proste strelice koje deluju u onom smeru gde pokazuje vrh strelice, a jake su onoliko koliko je strelica dugaèka. Vektori se sabiraju poligonima, poèetak jednog stavimo na kraj drugog i spojimo slobodni poèetk i kraj. Time dobijamo intenzitet i pravac sile koja deluje na taèku. Ako ja guram unapred dužinom od jednog krompira, a Evil gura mene sa leve strane u desnu, boèno, pod pravim uglom istom tom silom od jednog krompira, onda æu ja da se kreæem polu desno brzinom od koren iz dva krompira, ili 1.41 krompir ukoso... Kada idemo veoma brzo, vektor koji je u pravcu i smeru našeg kretanja je vrlo dugaèak, zato je teško izbaciti nas iz ravnoteže pri velikim brzinama. Zašto je to dobro što vektorima možemo da opišemo kretanje? Pa ja ne znam jednostavniji naèin da objasnim kako i zašto se mi naginjemo u krivini da bi skrenuli. Svi ste èuli za centrfugalnu silu koja suši veš u mašini za pranje, to je ustvari objašnjeni fenomen da se prilikom kružnog kretanja javljaju sile koje deluju od centra ka spolja i tako cede veš... Ista stvar sa skretanjem motocikla jer je svaka krivina ustvari deo kružnice pa i na njoj deluju centrifugalne sile koje teže da krivinu ispravimo. Kada vozimo pravo, imamo silu koja deluje sredinom tela (duž kième) ka putu, strelica na dole. Ok, ako skreæemo u levo imamo vektor, silu, odnosno strelicu koja nas vuèe u desnu stranu, zbog centrifugalne sile i inercije (Inercija je težnja svakog tela da održi stanje konstantnog kretanja ili mirovanja). Mi se onda naginjemo ka unutrašnjosti krivine i strelica, koja je dok smo išli pravo delovala niz kièmu ka toèkovima deluje ka asfaltu koji se nalazi pored nas, na unutrašnjosti krivine. Onda tu dolazi genijalni mozak koji sam rešava situaciju na taj naèin da reguliše nagib tako da zbir sila našeg naginjanja i sila centrifuge daju zbir kao strelicu koja ide kroz osu težišta motora i deluje tako da pritiska toèkove ka putu. Korman nam služi za skretanja, ali glavnu stvar radi samo telo koje se naginje da bi napravilo ravnotežu sila. Postavite olovku da stoji uspravno. Kada je udarite u postolje, odnosno tamo gde dodiruje sto, ona padne suprotnu stranu od one u ka kojoj ste je udarili. To je klasièan countersteering. Kontrastiring. Kontrastraning. :wink: U principu istu stvar uradi vozaè, a ja sam siguran da ste vi do sada hiljadu puta uradili upravo to, pred krivinu, kada ste uvideli situaciju na putu i instiktivno sklopili u glavi idealnu putanju, i onda pred smao skretanje, malo cimnuli volanom u kontra stranu, sa motorom se desilo isto kao sa olovkom, nagnuo se na suprotnu stranu, odnosno na stranu u koju skreæemo u onda nam je bilo lakše da oborimo motor i proðemo krivinu. To je countersteering. Sreæom, veæinu ovih stvari radi naše telo bez naše intervencije, da radimo to svesno, verovatno bi padali kao kruške. Na isti naèin se i dižemo iz naginjanja, malo više skretanja ka unutrašnjosti krivine nas "izbacuje" u uspravni položaj. Bez obzira što je veæina ovih stvari povezana sa onom stranom mozga koja se baš i ne reprogramira tako lako, vrlo ja važno da svako od nas razume na koji naèin funkcioniše vožnja motora. Lepo je kada znamo šta se tu sve dešava. Toliko o talentima. Ostatak je vežbanje. Voleo bih kada bi se u ovoj temi nastavila prièa o silama koje deluju na motor u vožnji. najzli
 4. Darkside je pokrenuo temu održavanje zimi ( http://bjbikers.com/forum/viewtopic.php?t=3421 ), a ja bi da se nadovežem nekim podacima koje sam sakupio online, nekim stvarima koje su krajnje logièe za zimski san (za one kojima makine spavaju zimi) a i nekim stvarima iz liènog iskustva. Prièa bi uglavnom poèinjala ovako... Sve se u ovoj prirodi zasniva na ciklistici. Od ponedeljka do ponedeljka, od obrata do obrtaja, od roðendana do roðendana. Jedino nikada više neæemo biti mladi, a sa nama ni naši motori. Kao što je pranje zuba logièno za operaciju pred spavanje, tako bi i našim ljubimcima trebali da "operemo zube" ako ih planiramo odmarati. Prvo pitanje donosi dilemu "Kada je vreme za spavanje?" Svako od nas razlièito leže, ali kada je sunce dovoljno jako da se probija kroz krošnje drveæa, a ti primetiš da je svo lišæe opalo, kada jutrom ideš na posao sa upaljenim farovima, a vraæaš se kuæi po mraku iako si furnuo neki minut ranije, kada odeš sa društvom na basket u parkiæu a ono mrak pre treæe partije... e to veæ znaèi da je a) drveæe pravljeno od gvožða, b) radiš dve smene, c) Igrate do 101, ili je jednostavno došla jesen. Neminovno je da æe jesen doæi. Ajd da vidimo šta mi možemo da uradimo našem ljubimcu, da bi lakše preprodio tih par hladnih nedelja kada ga ne možemo voziti. 1. Oprati i ispolirati motor. Pranjem celog motora se s anjega skidaju masnoæe, ulje, prljavština i svi oni korozivni materijali koji bi mogli da naškode vašem motoru ili pojedinim delovima. 2. Idealno bi bilo prkirati motor tako da su mu gume u vazduhu, odnosno da ne dodiruju tlo. Ukoliko je to nemoguæe, parkirajte ga tako da mu gume dodiruju drvene površine (poturite neku dasku). Drvo neæe oštetiti vaše gume kao beton ili vlažna zemlja. 3. Istoèite ulje iz motora. Tako æete izbeæi taloženje odreðenih derivata vašeg ulja prilikom stajanja. Takoðe eliminišete verovatnoæu korozije unutar agregata. 4. Podmažite lanac da ne bi korodirao tokom zime. 5. Istoèite gorivo iz rezervuara i karburatora. Ostaci goriva (posebno visokovalitetnog kakvo je u SRB) mogu da oštete karburatote ukoliko stoje preko zime u njima. 6. Proveriti strujne instalacije. Ne štedite vreme u ovoj proveri. Lagano prstima preðite preko svih žica koje možete da vidite, kontakt sprejem naprskajte sve buksne i konektore i zamenite po potrebi delove za koje procenite da su dotrajali. Sve žice na motoru su bakarne i podložne koroziji. 7. Skinite akumulator. Akumulatori ne vole zimu, a vi svakako ne želite da neko startuje motor dok je bez ulja. 8. Iskoristite skidanje akumulatora da oèistite kleme. Malo èelièna èetka, malo šmirglica ili neki sprej za èišæenje, u svakom sluèaju je lakše to uraditi sada nego u neko drugo vreme. Tovatna mast æe biti dobra zaštita preko zime za kontakre ka klemama akumulatora kao i za kleme, a i lako se skida na proleæe. 9. Proverite koènice. Ukoliko imate moguænosti, zaštite diskove od kiše/snega/grada/kuèiæa. Dopunite ulje za košnice. 10. Zamenite/oèistite filter vazduha. Kad je bal nek je na vodi. P.S. Neke procedure ovde navedene se odnose na skraæivanje vremena koje vam treba da pokrenete motor na proleæe. :wink: Za sve ove procedure koristite User Manual koji možete skinuti na onim linkovima koje smo pronašli. Zima, zima e pa šta je... A na proleæe, samo akumulator, ulje i gorivo i rokaj! Ustvari, sve ovo je i napisano da bi brže izleteo na ulicu prvog lepog dana u, nadamo se, Martu 2008. najzli
 5. Teško mi je da pišem. Plačem. Upravo sam dobio najtužniju informaciju na svetu. Andrej je poginuo. Otvaranje ove teme je nešto najteže što sam ikada uradio, ruke mi drhte... Sve se desilo kod Ade Ciganlije, dole se okuplja ekipa... Ja nisam u stanju da govorim, a kamoli da vozim... Andrej, neka ti je večna slava i hvala, od tebe smo svi mnogo naučili. Nikada te neću zaboraviti. najzli
 6. Nisam ga vozio, ali evo šta su drugi rekli o njemu... Tekst preuzet sa par stranica na internetu. Kada je Suzuki izbacio model Bandit 600 prve reakcije su bile "Previše je obièan!" ili "Ovo nije sportbike!". Suzuki nije ni planirao da napravi superbike ili da Bandit bude èudo moderne tehnike. Vlasnici Bandita su svesni toga, ali ako se pogledaju razni Bandit forumi i testovi, svi se moramo složiti da je Bandit jedan sjajan motocikl. Novi milenijum je doneo mnoge nove stvari, sa njima je išao i Bandit 600, Suzuki GSF600S koji je bio spreman za novi vek. Svetlosne grupe Ukoliko ste upoznati sa izgledom predhodnih Bandita, prvo što Vam upada u oèi (logièno) je prednji far. Ne raèunajuæi novi oblik kao iskljuèivo estetski dodatak, moramo da primetimo da je i zaštita od vetra uraðena bolje (drugim reèima- postoji). To rezultat proširenja svetlosne grupe na dva fara. 51W kratkog i 60W dugogo svetla rade da bi vozaèu omoguæili vožnju kroz noæ. (Sem ako vozaè nije Egipæanin, prim. aut) Kratko svetlo se nalazi u levom faru i iznenaðujuæe je jako za samo jednu sijalicu. Na žalost, ubog specifiènog dizajna "njuške" ne postoji dovoljan intenzitet svetlosti koja se razliva po okolini, pa su primeæene primedbe vozaèa da su slabije primeæeni prilikom sumraka i u gradu. Zbog toga, skupila se ekipa koja je sve to i praktièno isprobala i primetili su da je zaista teško videti svetla bandita pod odreðenim uglovima. Zbog toga, uglavnom se preporuèuje vožnja pod dugim svetlima. Sa druge strane, odnosno gledanjem iz sedišta, farovi su odlièni i osvetljavaju put više nego zadovoljavajuæe, sa vrlo malo tamnijih mesta na delovima koji su osvetljeni. Sa druge strane fara se nalazi nova instrument tabla. Instrumenti su pogonjeni step motorom (nema sajli) pa se pri startu simpatièno zavrte do granica. Osvetljenje instrument table je pomoæu LED dioda koje troše manje energije od sojalica a osvetljavau podjednako dobro. Druga prednost je što LED diode crkavaju skoro nikad. (kakva konstrukcija reèenice??) Pored obrtaljke i kilometar sata imamo i digitalni sat, meraè kilometraže sa turometrom (to je ono Trip meter...) Šasija Ram je bio kompletno redizajniran, sa smanjivanjem ugla prednje viljuške sa 25.6 na 25 stepeni radi lakšeg manevrisanja i zazora izmeðu zamišljene linije koju osovina volana ostavlja na tlu i mesta gde toèak dodiruje tlo sa 103.6mm na 98mm dok je razmak meðu toèkovima poveæan za 10mm u odnosu na predhodne modele i iznosi 1440mm. Hod opruge prednje viljuške je poveæan sa 8,8 - 17,7N/mm (Njutn po milimetru) na 9,81 - 19,62N/mm. Dakle, prednja viljuška je, narodski reèeno, malo tvrða. Zbog ovih promena, Suzuki je smanjio nivo ulja sa 97mm na 112mm, (gledajuæi razdaljinu od vrha viljuške). Zadnje ogibljenje je takoðe unapreðeno, i to sa 62.7N/mm na 107,87N/mm. Takoðe je uveden sud koji odvaja gas od ulja u zadnjem amortizeru. Nakon svih ovih sitnih zajebancija na ogibljenju, Bandit dobija i nove koènice. Dupli Tokico 30,23mm diskovi sa duplim klipom menjaju predhodne Nissin koèaljke. Zadnji dok poseduje identiènu konfiguraciju koja se može videti na Hayabusi, što obeæava odliène performanse. Ono što je najbitnije, Bandit dobija 120/60/17 napred i pozadi 160/60/17 što samom motoru daje dosta na spabilnosti i otvara novi horizont u malo oštrijoj vožnji. Makina Agregat ima iste klipove kao Katana 600, koji obezbeðuju bolje podmazivanje kao i bolji dizajn karika, što zajedno poboljšava ostvarivanje kompresije i smanjivanje ošteæivanja materijala. Radi boljeg hlaðenja (uljem) postavljene su veæe prskalice ka klipovima, a radi jaèeg protoka ulja tu je i nova uljna pumpa. Protok je poveæan sa 7,1 galona u minuti na 8,5 galona u minuti. Agregat dobija gorivo pomoæu Keihin CVR 32mm karburatora sa TPS-om (throttle position sensor) koji pomaže da se performanse agregata dovedu do maksimalnog iskorišæenja. Novi sistem ubrizgavanja vazduha donosi sjajne rezultate u zaštiti životne sredine jer se u auspuhu nalazi vrlo malo goriva koje nije sagorelo. PAIR sistem ubacivanja vazduha smanjuje odreðene emisije zagaðenja i do 50%. Zbog novog rama konstruisan je i novi sistem za preèišæavanje vazduha, kao i mesto za filter goriva. Novi alternator daje jaèu struju na izlazu. Vožnja Ajd sad, kako se Bandit 600S 2000 vozi? Ukratko, sjajno. Ustvari Bandit je sada unapreðena verzija sjajnog motocikla. Jedna od stvari koja je odmah primeæuje je nedostatak vibracjia koje su pratile predhodne Bandite pri krstareæim brzinama. Dok je predhodni bandit tresao guzu i ruke, vibracijama na novom Banditu su podložni, izgleda, samo retrovizori. I to se primeæuje kako se brzina poveæava. One promene koje sam naveo na viljušci dozvoljavaju brže promene pravca i lakše manevrisanje na malim prostorima. Sa novim ogibljenjem, Bandit vas pouzdano vuše kroz krivine. Iako je malo teži od predhodnika, sa poboljšanom geometrijom i novim dimenzijama guma, uopšte ne izgleda teži. Agregat je mekan i dosta dobro reaguje na gas èim se probudi, a malo je pospan na nižim obrtajima. I pored toga, moramo priznati da je agregat sjano balansiran, i da vrlo lako može vozaèu prižiti utisak da vozi neki superbike. Ne zavaravajmo se, Bandit nije ni pravljen da juri GSX-R600, ali može da priži iluziju sportaka. Ono gde Bandit zaista sija, e to je na ulici. Bandit je svojim položajem vozaèa i položajem nogu vozaèa izmišljen za udobnu vožnju kroz gust saobraæaj. Iako je zbog toga pomalo nezgodan za duža putovanja onih koji imaju malo duže noge, ne možemo mu zameriti ništa dok se probijamo kroz jutarnji špic. NJegovo ogibljenje, iako malo neprijatnije za jurcanje autoputem, pruža sjajnu podlogu za uobièajene neravnine u urbanim sredinama. Nepotrebno je govoriti o tome da bu prednja viljuška, u kombinaciji sa sjajnim koènicama pruža iskustvo uronjavanja u asvalt prilikom naglog koèenja zaustavljajuæi motor vrlo sigurno i stabilno. Možda bi jedina zamerka bila na vetrobran, koji, kada su ga veæ metnuli, mogli malo i da podignu jer se stièe utisak da je tu više zbog šminke nego zaštite. Ma, kenjam i ja, ko oæe Bandita, taj i želi da oseti vetar na licu. Na kraju, stvarno ne znak u koju kategoriju da stavim Bandita, jer stvarno nije jedan od onih motora koji se stalno viðaju na ulici. Možda je prava kategorija "odsvegapomalo" iako se ne može reæi da ovaj motor nema liènost. Ima je, i to kakvu. Zadovoljiæe i najprobirljivije, uæutkati skeptike, još više oduševiti optimiste i novim vozaèima olakšati poèetke. Ukoliko želite da budete najbrži, i da Vas gledaju kao veeelikog šmekera dok se kurèite brzim motorom, ukoliko želite da imate superstartni bajk kojim æete da pocepate veæinu motora na ulicama, kupite neki super sport R kurac stokonja ludo i brzo... To nije Bandit, Bandit je makina za uživanje, za one koji od motora oèekuju da im postane prijatelj u putu i da zajedno obiðu dalje destinacije kao i da svakodnevno putuju do posla. Pa ti sada vidi, Bandit je tu, a ti si na potezu. najzli
 7. Ako ste poslednja godina ETF-a ili FON-a, ili znate nekoga ko jeste a želi da radikod mene u firmi na poslu tehničkog konsultanta, javite mu da se prijavi. Uslov je da bude student i da želi da se bavi IT konsultacijama iz oblasti servera, storage uređaja i mrežne tehnike. http://h30631.www3.hpe.com/rs/belgrade-jobs Odlična prilika za prvi posao u najvećoj IT kompaniji na svetu. Zaposlenje od 01. Jula, ugovor na godinu dana sa velikom verovatnoćom produženja. najzli
 8. Najzli

  Srce od 1000ccm

  Ja ću danas da svratim do Janse u Svratiše pa ću je pitati kako možemo da se organizujemo. najzli
 9. Najzli

  Srce od 1000ccm

  Društvo, Ja sam u procesu organizovanja velike akcije prikupljanja obuće, čarapa i donjeg veša za decu koja svakodnevno dolaze u Svratište na Novom Beogradu i u Krfskoj na Zvezdari. Radi se o deci ulice koja u Svratištu dobiju obrok, urade domaći i eventualno se presvuku. Ukoliko Vam je interesantno, možemo da se uključimo u akciju i motorima. Idealno bi bilo da se na jednom mestu sakuplja roba, pa da je odnesete ili odnesemo neki dan u svratište. Realno, svako ima bar jedan par obuće viška, ne skupljamo novac te nema prostora za zloupotrebe a klinci će da imaju suve noge i verovatno budu nosili odgovarajući broj. Prošle godine smo skupili 420 pari, ove godine se nadam da oborimo rekord i sakupimo bar 600. AKo ste za, hajde da krenemo što pre. http://www.cim.org.rs/ najzli Duško MIlošević 063 1144385
 10. Najzli

  Dominator 500, curenje goriva na prelivnom crevu

  Hvala svima na odgovorima, da taj sam. Taman da se vidim sa Đukom, nisam ga video godinama... Krećem sa oduškom. Inače, interesantan predlog mi je dao Mlader, kaže, to nije motor za ulicu, mora da se vozi po kalrdmi i šumi, kada ga tako protreseš, možda se problem sam reši. najzli
 11. Pozdrav svima, Da li neko ima iskustva sa curenjem goriva na prelivnom crevu na Dominatoru 500? Znam koji je problem i interesuje me koliko je komplikovano skinuti karburator, očistiti iglice i dizne montirati ga nazad? Glumim sam svog majstora, a ne bih da počenm da radim pa da mi nestane vremena... Okvirno, koliko traje operacija i da li mi treba neki set gumica, dihtunga ili neki poseban alat? najzli
 12. Juče iskoristim dan da odem da registrujem motor. Kako je registracije istekla odavno, trebale su mi nove tablice i saobraćajna. Spremio sam se za dugo čekanje jer sam nedavno vadio novu ličnu, i opet čekao za digitalni sertifikat koji nije uspeo iz prve pa sam opet čekao za ispravku... Elem, odem na tehnički, završim za 10 minuta, sa sve uplatnicama pa nastavim do Ljermontove, budem drugi u redu, dečko ispred mene promašio temu, teta ga poslala kući, predam papire, uplatnice i staru tablicu. Teta me ništa ne pita, samo kucka po tastaturi, ištampa nalepnicu, zatraži jedan potpis, dade mi novu tablicu i reče da dođem za 7 dana po saobraćajnu. Hvala doviđenja, za 6 minuta. Nikada nisam administrativne poslove na dva mesta završio tako brzo, Ljermontova mi je uvek bila sinonim za "ponesi i sendviče, možda potraje". I danas, naravno, kiša. najzli
 13. Najzli

  Registracija motora, nove tablice, sve za 16 minuta.

  Na ovom tehničkom nije bilo profesionalaca, samo administrativci. To je više bio administrativni pregled, motor održavam na drugom mestu. Mislim da je problem u tome što ne postoji poziv na odgovornost tehničkog pregleda ukoliko se desi neki incident u vezi sa tehničkom ispravnošću vozila. Ako se ikada pojavi slučaj da za neki saobraćajni incident vozač tuži i dobije tužbu protiv nekog tehničkog pregleda u situaciji da mu je potvrđena ispravnost a veštak ustanovi da je deo ili vozilo bilo neispravno, tek tada se može postaviti pitanje upotrebljivosti tehničkog pregleda. Danas, oni služe da popune uplatnice i pitaju te koliko može da ide. Bokilic, ja sam očekivao dramu jer sam vraćao stare tablice i nisam navikao da brzo završavam administrativne stvari. najzli
 14. Dragi svi, U toku je akcija sakupljanja nove i polovne obuće za decu iz Svratišta na NBG i Zvezdari. Ukoliko želite da učestvujete, sve što je potrebno je da se organizujete i skupite obuću, popakujete svaki par u posebnu kesu, i odnesete direktno u Vama najbliže svratište. Svratište na NBG se nalazi u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 145, ulaz se nalazi na polovini bloka ka autoputu, preko autoputa je Genex kula. Druga lokacija je Krfska na Zvezdari, jednosmerna ka Dimitrija Tucovića iz smera od Novog Groblja, objekat se nalazi iza zgrade u kojoj je Sud, verujem da je svako od nas bar jednom bio tamo Imao sam priliku da sarađujem sa divnom decom iz svratišta, oni su tamo jer su odlučili da zamene ulicu za knjigu i jer im tamo volonteri pomažu da urade domaći i savladaju gradivo. Često dobijaju garderobu ali je priliv obuće slab. Oni nemaju sredstava da je kupe. Tužno je da moraju da nose neodgovarajući broj ili letnju obuću po ovoj hladnoći. Verujem da svako od nas ima bar jedan par obuće koju ne nosi i koju bi mogao da pokloni. Takođe, kratka poruka deci da su im cipele stigle od "Motorista" bi bila lepa. Ideja je da akcija traje ove i sledeće nedelje, do 13. Februara, pa da vidimo koliko možemo da sakupimo. Obuću skupljamo mi u firmi, pojedini vrtići u gradu i BJBikers ekipa. Verujte mi, svaki par je vredan i značiće mnogo više nekome na nogama ove zime nego vama u plakaru. Što reče Duško Radović: “Proverite da li ste zaista dobar čovek, pomozite onimakoji vam ne mogu uzvratiti.” Ja znam da su motoristi dobri ljudi, ako neko želi da pomogne, evo prilike da napravi mesto za nove cipele ili patike, a nekome ulepša ove hladne zimske dane. najzli
 15. Najzli

  Humanitarna akcija "Stojim u cipelama tvojim"

  Zapamtite da je akcija vezana samo za obuću, garderoba je sakupljena za vreme onih nesrećnih poplava kada su se svi aktivirali. Lova je uvek problem, no to rešavamo drugom prilikom. Joška, možeš da šibneš na moju kancelariju, to je na NBG-u a ja sam odogovorno lice za sakupljanje obuće kod mene u firmi. Aj vidi koliko možeš da sakupiš, pa da se dogovorimo kada da pošalješ. Kao i uvek, moj veliki naklon druže. najzli
 16. Najzli

  Prerada auspuha od Dominatora

  Ja na Dominatoru imam jedan lonac, custom made tri oval i čuje se i previše za moj ukus. Auspuh je sredio moj buraz. Na slici je stari lonac, sada malo više viri i širi je. Lično, najviše volim originalne fabričke auspuhe, no ovde nisam imao prilike da biram. najzli
 17. Najzli

  Statistika

  Činjenica je da rizik uvek postoji, zato se trudimo da utičemo na one stvari na koje možemo. U ovom slučaju, bilo da je statistika tačna ili ne, ako su šanse da grešim u 50% situacija koje dovode do kritičnog ishoda, utičem na tih 50% gde sam ja činilac. Ako ja mogu da umanjim rizik za 50%, onda to i radim. One crteže sa desne strane gledam već godinama, te vozim polako na mestima gde su automobili parkirani, ne pretičem u raskrsnicama, provlačim se između automobila samo kada procenim da je najmanje rizično... Što se puteva tiče, uvek stoji ona da prilagodimo svoju vožnju uslovima na kolovozu, to nam je što nam je. najzli
 18. Najzli

  KLR 650 1987 - 2007

  Kawasaki KLR 1987 - 2007. Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motocikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b] Najzlijevo iskustvo: 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Godiste 1992. 2. Vreme provedeno na motorciklu: Na KLR-u sam proveo jednu divnu sezonu. Prešao sam oko 2500 kilometara, uglavnom po gradu. 3. Sta mi se dopada: KLR koji sam ja posedovao je bio motor koji nije bio lep, našminkan ili u top stanju, međutim ja sam sa njim sit navozao bez ikakvih problema. Vozi se vrlo lako, nije veliki potrošač, dovoljno je veliki za dvoje, a opet nije preveliki za grad. Lično, dopadalo mi se izgled drumskog razbojnika, jednocilindraša koji je stvoren za vožnju kraj puta koji se odlično snalazi u gradskoj džungli. Moje sedište je bilo prepravljano za nekog nižeg od mene tako da mi je KLR bio niskog sedišta a zbog toga malo višljeg kormana. 4. Sta je moglo biti bolje: Generalno, bolje bi moglo biti vešanje, mada mislim da nije na svakom primerku onoliko mekano kao što je bilo kod mene. Bolja zaštita od vetra bi takođe mogla biti dobra investicija. Kočenje je solidno, ne odlično, ne dobro nego solidno. 5. Moj utisak: Moj utisak je da je KLR650 odličan motor koji bi preporučio svima koji imaju potrebu da se po gradu vucaraju po gužvi. Nije najjači niti najlepši, ne privlači previše pažnje a pouzdan je i poslušan. Svi solo vozači će se siti nauživati na ovom motoru.
 19. Danas nisam mogao da se vratim iz Zrenjanina jer je put bio zatvoren zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo motociklista. Kolona je bila baš dugačka pa nisam mogao da dođem do mesta nesreće, iskreno.. nisam ni mogao... Jel zna neko nešto više? najzli
 20. Najzli

  K75, ukratko.

  Skoro je na forumu bila tema o tome šta znače oznake motora. Svi znamo koliko je etiketa R prisutna u moto svetu. Onda su se pojavili komentari o S motorima, pa kao neko vozi SM, a touring je F... Ja se ne vezujem mnogo za ta slova, iskreno nisu mi značajna, no nekako mi je nepravedno da se u svim tim diskusijama o slovima zaboravilo jedno veoma važno slovo za moto industriju. Zašto kažem važno? Prvo, bez obzira na vrenje koje se javlja na forumu na pominjanje BMW-a i različita osećanja po pitanju ove marke motocikala, moramo biti svesno da je BMW bio, i ostao lider u mnogim inovacijama u moto industriji kao i to da su BMW motocikli uvek bili i ostali drugačiji od ostalih. Eto, ja ću poći od toga da BMW ima jednu, mogu reći potcenjenu, seriju motocikala, K Seriju. Da li je to zbog toga što se BMW K serija, koja je svoj procvat imala krajem osamdesetih i početkom devedesetih, ne računajući na današnju K seriju koja doživljava procvat, uvek bila idejno, konstrukcijski i vizuelno drugačija od drugih, tek, vrlo je malo motora K serije uveženo u odnosu na japanske motore poslednjih godina. Jedina firma odana K seriji je Policija. Nedavno odem do prijatelja i on mi se pohvali novom mašinom, K75RT, crne boje. Ja sam se zaljubio, recimo da sam osetio slične leptire kao kada sam prvi put video Afriku. Nije da nisam bio blizu K serije i ranije, ali sam u tom trenutku bio ostavljen nasamo sa motorom, u hladovini. Pomilovao sam je po sedištu, osetio njene oštre linije oklopa i jednostavno se saživeo sa njenom agresivnom linijom koja nije ništa drugo do aristokratski položaj nejake princeze. Slobodno mogu da kažem da po performansama, K75 nije ništa posebno, ipak sve je skladno, smelo, kvalitetno i precizno. U odnosu na BMW, svi ostali su (razapnite me zbog ove rečenice) sjajno odrađene plastične igračke. Neke brže, neke jače, mnoge su lepše, ali ni jedna nije kao K serija iz Bavarije. K serija nije čak ni postala poznata po svojoj pouzdanosti, bio je problema, grešaka, ali kada Vam se nešto dopadne onda vam neke stvari nisu bitne. Znam, grešna je, ali tako lepa... BMW K75 Ne bih pogrešio ni kada bi priču započeo rečima da je K75 agregat ustvari nusprodukt nastao prilikom inžinjerskog rada na K4 projektu i to pod oznakom K3. Ideja BMW-ovih inžinjer aje bila da naprave možan četvorocilindrični agregat od 1300cc a da trocilinraš bude agregat sa 1000cc radne zapremine. Kasnije se prešlo na radni naziv K100, po nomenklaturi BMW-a gde slovo K označava seriju a brojka kubikažu, pa je manji K agregat doašo na brojku 75. Smanjenje kubikaže je rezultat proračuna da bi agregati bili glomazni i preveliki. K4 pade na K3 i ostade nam K75, trocilindrični agregat od 740 kubika i 75ks. Pogrešna je pretpostavka da se agregat spustio na tri cilindra tako što ne neko jednostavno isekao četvrti, i da je trocilndrični agregat isti po konstrukciji sa četvorocilnidričnim. Novi izazovi donose i nove probleme. Naravno da je bilo istih delova ali su dva agregata pokazala da svaki ima svoje probleme. K4 je proizvodio specifične vibracije koji su se mogli okarakterisati kao trzanje dok je trocilindraš u nedosatatku kompenzacionog momenta četvrtog cilindra imao značajno povećane vibracije. Obzirom na vodoravni položaj cilindara u agregatu, inžinjeri su projektovali poništavanje momenata sila osovina tako što su osovinu ka menjaču napravili da se okreće u pusrotnom smeru od radilice i tako smanjili „obaranje“ motora momentima sila. (Moto Guzzi vozači V mašina znaju o čemu pričam) Ostatak vibracija je kompenzovan dodavanjem utega, kontrabalans osovina. Menjači su bili petostepeni i pogonili su zadnji točak preko kardanskog prenosa. Tako Beemveovski, a? Pa, i nije baš tako, K serija je bila nešto novo na tržištu. K serija je bila prva serjija BMW motocilaka sa vodenim hlađenjem, a (do) tada to nisu radili samo BMW i Harley Davidson. Pokazalo se da ti agregati prelaze po 200.000km i više bez problema. Izduvni lonci su bili blado zatrougljeni, ako smem tako da se izrazim. Reakcija tržišta je bila iznenađujuća. Tvrdokorni Bemveaši su bili uveđeni promenom koncepta sa vazdušno hlađenih boksera na oklopljene „ko zna šta ima unutra“ trocilindraše koji su se manje kvarili ali i bili teži za popravke. Odjednom se veliki broj vozača koji su voleli d čačkaju oko svojih motora osetili izdanim od strane BMW-a. Kakva su to vremena bila. Poučeni tim iskustvom BMW je nastavio da prozvodi K seriju sa udelom ispod 15% u ukunom broju proizvedenih primeraka. K75 je doneo aluminijumski rezevuar za gorivo, ram koji ne rđa, katalizator, komplet izduv od nerđajućeg čelika, 460w alternator, priključaj za upaljač, migavce koji se sami gase, pokretni vizir... Ceo motor je kontruisan tako da agregat nikako ne pretrpi oštećenja ukoliko se desi padanje na stranu. K75C sa svetlom montiranim na upravljač. Početak proizvodnje 1985. godina. K75, naked model, 1986. godina. K75S, model sa svetlima montiranim na oklop sa opcionim oklopom za „stomak“. K75RT, model proiveden od 1990 do 1996 godine. Zaključio bih ovaj tekst konstatacijom da je K75 serija, gledano iz ugla 2008. godine ustvari logičan izgled retro motora koji bi BMW mogao u budućnosti da proizvede. Neka bokseri i dalje budu za uživaoce i ljubitelje, ali za sladokusce, tipičan predstavnik egzotike, trocilindrični položen agregat. U poslednje 22 godine, od 1996, BMW nije proizveo ni jedan takav motocikl. Odatle ovaj primerak možemo smatrati jednim pravim primerkom smelosti bavarske inžinjerije i jednim od malobrojnih predastavnika interesantnih i vrednih pokušaja da se u moto industriju unese veliki broj inovacija jednim modelom. Danas imamo veliki broj takvih pokušaja, ali relno gledajući, ipak treba sačekati dvadesetak godina da bi sa sigurnošću mogli reći da se neko postao legenda. K75 svakako jeste. najzli
 21. Najzli

  Deda Mraz akcija - 2011

  Eto i mene u ponedeljak... najzli
 22. Najzli

  Nikon D90 vs. Canon 550d

  D90 je moćan, potežak, robustan aparat u odnosu na mali, plastični 550D. 550D ima očaravajući displej, rad sa opcijama jednom rukom i jebački zvuk okidanja u odnosu na starkelju D90. D90 ima displej odozgo, i Nikonov sistem palac - kažiprst točkića za promene parametara za razliku od istih dugmića kao na prvom digitalnom Canon fotoaparatu koje ima D550. D550 je za žensku ruku, za razliku od D90 koji stvarno izgleda moćno. 550D ima više fokusnih tačaka, to će ti biti izuzetno korisno kada budeš želeo da imaš fotoaparat sa više fokusnih tačaka i da se hvališ da imaš mnogo fokusnih tačaka. D90 je DSLR i to svi vide čim ga pogledaju, za 550D moraš to da napomeneš. 550D ima lepšu traku za nošenje. D90 se pali kažiprstom a 550D palcem, D90 ima džojstiče, a na 550D sve slike izgledaju lepše kada se gledaju na njegovom displeju. Ja imam 550D, komšija ima D90, kao iskusni fotograf, nadam se da su ti informacije koje sam ti dao od pomoći. Ionako boj ne bije svijetlo oružje... najzli
 23. Najzli

  Portreti

  Staša. najzli
 24. Drugari, Ako neko ima objektive za Zenit fotoaparate a želi da ih proda, pokloni ili zameni za nešto, neka mi se obrati. Činjenica je da ovaj moj tekst možda i ne doprinese tome da se neko olako odluči da proda stari objektiv ali činjenica je da se u ovo vreme tehnoloških savršenstava vrlo lako odričemo stvari koje su izuzetno dobre i u krajnjoj liniji upotrebljive me nagoni da ima onih koji se neće mlatiti i maltretirati... Adapter ring za Canon DSLR aparate košta oko 20EUR i pomoću njega možete da koristite stare objektive. Zašto bi neko koristio stare objektive, bez automatike samo na manuelnim podešavanjima i mukama sa time? E, pa, baš zato. Jebu kevu. Evo kako je Glista odradio filmić sa Canon 7D i Zenit Objektivom F1.8 (u filmu se pojavljuje i Nikkor Fisheye 35mm sa takođe adapterom za Canon). Dubinska oštrina, sve manuelno, izazov! Znam da su sada šanse manje da se odlučite za prodaju, ali... Kupujem stare objektive, a posebno one na ili ispod 1.8 foto osetljivosti. najzli
 25. Najzli

  Uradi sam - Light Ring

  Za potrebe slikanja portreta koje Glista ima u budućnosti, planirali smo da kupimo Light Ring, onda smo planirali da improvizujemo jer ga je teško pronaći i na kraju smo ga našli u jednoj prodavnici u piramidi. Kada sam ga pregledao, shvatio sam da je cela skalamerija ustvari ručni rad, ali sa mnogo stvari koje mi se nisu dopale. Bio je težak i glomazan, na masivnom stalku. Odlučili smo se da probamo da napravimo Light Ring i izgleda da smo uspeli. Evo šta smo uradili, i kako smo to radili. Ceo posao je rađen u dvorištu i od alata nam je bila potrebna aku bušilica, burgije 4 i 6mm, zvezdasti šrafciger, sečice, izolir traka, žica, utikač. Od materijala smo kupili 16 minjon sijalica i 16 sijaličnih grla, 5m creva za grejanje, 16 šrafova od 7cm sa maticama, 3m kabla sa utičnicom i dva T nastavka za crevo za grejanje. Svi troškovi, sa vipkom prekidača 3724din. Staviš crevo na sto, odabereš prečnik, odokativno, isečeš crevo makazama za ruže. Staviš T nastavak da ga drži, namontiraš dva šrafčića kao sigurica. Obeležiš 16 mesta na kojima bi moge da budu sijalice, obeležavanje odokativno i sa izolirkom. Izbušiš rupe na tim mestima. STaviš manji prsten "unutra" i postaviš grlo, onda izbušiš i manji prsten i provučeš šraf. Nastaviš sa tim poslom na 16 mesta. U jednom trenutku isečeš viškove manjeg prstena i montiraš T nastavak. Pazi da ne bude prekasno. Sve to daš da radi mlađi buraz... naravno... Kada se sve našrafi, onda kreneš da povezuješ. Što aljkavije moguće... ...i tako u krug... Na kraju montiraš kabl sa utičnicom i našrafiš 16 sijalica. KOmšija je slikao šrafljenje, pa nemam trenutno slike, ali kada se završi ond se dobije ovo: I onda i ja ispadnem onako, lepuškast. Tako je rekla moja mama. Dovla je klasičan pozer... A komšija Boki je ispao opasno. Fotke slikane sa Canon 7D, kasnije ću da izbacim fotke sa Nikona D90 sa ribljim okom. KO želi da pravi dobro osvetljene portrete, sa blistavim okicama, ili kod Gliste u studio ili u Merkur po materijal. Aj uzdravlje, najzli
×

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja